اینجانب بهروز نجفی اهل روستای مخور از توابع شهرستان ماکو می باشم